• شماره خبر : 32482۵ ۹۸
  • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۹ فروردین
  • این صفحه را چاپ کن
  • استخدام دکتر دامپزشک برای شیفت شب درکشتارگاه طیور مرغ

    استخدام دکتر دامپزشک برای شیفت شب درکشتارگاه طیور مرغ
    تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۴۳۷۸ ـ ۰۹۱۲۱۷۸۳۱۵۵