• شماره خبر : 32954۴ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳ اردیبهشت
  • این صفحه را چاپ کن
  • حضور معاون رئیس جمهور در اتاق تعاون ایران

    گزارش تصویری از حضور معاون رئیس جمهور در اتاق تعاون ایران