- پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران - http://agna.ir -

حضور معاون رئیس جمهور در اتاق تعاون ایران

گزارش تصویری از حضور معاون رئیس جمهور در اتاق تعاون ایران
[8] [9] [10]