• شماره خبر : 33957۳۱ ۹۸
  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۱ خرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • خراسان شمالی: ممانعت از فعالیت شرکت پخش واکسن در استان

    رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی خراسان شمالی گفت:بدلیل نبود مسئول فنی جهت نظارت بر روند توزیع واکسنهای دامپزشکی از ادامه فعالیت یکی از شرکتهای پخش واکسنهای دامپزشکی ممانعت به عمل آمد.

    رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی خراسان شمالی گفت:بدلیل نبود مسئول فنی جهت نظارت بر روند توزیع واکسنهای دامپزشکی از ادامه فعالیت یکی از شرکتهای پخش واکسنهای دامپزشکی ممانعت به عمل آمد.

    به گزارش روابط عمومی دامپزشکی خراسان شمالی، دکتر علی شفیع پور گفت: نظر به اهمیت حضور مسئول فنی در شرکتهای توزیع کننده واکسن و نظارت مستمر بر روند توزیع ، از فعالیت یکی از شرکتهای پخش استانی به دلیل نبود مسئول فنی (دکتر دامپزشک ) به صورت موقت ممانعت به عمل آمد . این در حالی است که جهت جلوگیری از کمبود واکسن های دام و طیور در سطح استان با شرکتهای تامین کننده واکسن ، هماهنگیهای لازم به عمل آمده است.