• شماره خبر : 42778۲۷ ۹۸
  • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۵ مرداد
  • این صفحه را چاپ کن
  • دعوت به همکارى دکتر دامپزشک همراه با مجوز دامپزشکى در یک کلینیک دامپزشکى واقع در تهران (پاسداران)

    دعوت به همکارى دکتر دامپزشک همراه با مجوز دامپزشکى در یک کلینیک دامپزشکى فعال واقع در تهران (منطقه پاسداران)

    تلفن تماس: ٠٩١٢١۵٧۴١۴٣ (سیف)