• شماره خبر : 32134۳ ۹۸
 • تاریخ انتشار : سه شنبه, ۲۲ اسفند
 • این صفحه را چاپ کن
 • سمنان : تحقق استانداردهای تولیدات دامی درگرومشارکت دامداران وهمکاری بین بخشی

  به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان دکترمحمد سعیدی مدیر کل دامپزشکی استان در جلسه شورای هماهنگی عشایری استان با تشریح آخرین وضعیت بهداشت دام بویژه دام های عشایری دراستان و بروز چند کانون تب برفکی مجموعه امور عشایراستان رادرحوزه آموزش وترویج وارتقاء دانش وآگاهی بهره برداران و دامپروران بویژّه عشایر زحمت کش در محور های بیماریهای واگیردامی ومشترک بین انسان ودام وبهداشت وپرورش دام وبهداشت تولیدات دامی بسیار اثرگذار دانست

  تحقق استانداردهای تولیدات دامی درگرومشارکت دامداران وهمکاری بین بخشی

  به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سمنان دکترمحمد سعیدی مدیر کل دامپزشکی استان در جلسه شورای هماهنگی عشایری استان با تشریح آخرین وضعیت بهداشت دام بویژه دام های عشایری دراستان وبروز چند کانون تب برفکی مجموعه امور عشایراستان رادرحوزه آموزش و ترویج وارتقاء دانش و آگاهی بهره برداران و دامپروران بویژّه عشایر زحمت کش در محور های بیماریهای واگیردامی ومشترک بین انسان و دام و بهداشت و پرورش دام و بهداشت تولیدات دامی بسیار اثرگذار دانست

  وی درادامه گفت:افزایش بهروری،کنترل بیماریها وکاهش ضایعات وخسارات،ارتقاء بهداشت دام ومحصولات دامی نسبت مستقیم با دانش وآگاهی واطلاعات تولید کنندگان داردو همکاری بین بخشی درافزایش مشارکت بهره برداران جهت تحقق استانداردهای تولید اجتناب ناپذیر وضروری می باشد

  ایشان با ابراز امید واری افزود: با تعامل وهمکاری وهم افزایی متقابل خدمات به صنعت دامپروری وعشایری در حد قابل قبول ارتقاء یابد