• شماره خبر : 1721۳۱ ۹۸
 • تاریخ انتشار : یکشنبه, ۱۷ خرداد
 • این صفحه را چاپ کن
 • استراتژي تعيين ظرفيت مناسب در صنعت مرغ تخمگذار

  داشتن اطلاعات درست مبناي تصميم گيريهاي درست است. در بخش تخمگذار اطلاعات واضح و روشن در دسترس همگان وجود ندارد و همچنين اين نقيصه در عرضه اطلاعات و آمارها در بخش تخمگذار بسيار ضعيف تر از ساير بخشهاي صنعت طيور است. به عنوان مثال قيمت تمام شده در اين صنعت را اگر جستجو كنيم مطالب چنداني بدست نمي آيد.

   

  تعیین استراتژی برای ظرفیت مناسب در صنعت مرغ تخمگذار

   داشتن اطلاعات درست مبناي تصميم گيريهاي درست است. در بخش تخمگذار اطلاعات واضح و روشن در دسترس همگان وجود ندارد و همچنين اين نقيصه در عرضه اطلاعات و آمارها در بخش تخمگذار بسيار ضعيف تر از ساير بخشهاي صنعت طيور است. به عنوان مثال قيمت تمام شده در اين صنعت را اگر جستجو كنيم مطالب چنداني بدست نمي آيد. در اين نوشتار سعي مي شود تحليلي از صنعت مرغ تخمگذار در بخش تعداد فارمهاي تخمگذار و ظرفيت آنها ارائه شده و يك چشم انداز درست تري در اين بخش ارائه شود.

  ميزان توليد تخم مرغ به مقدار 144 هزار تن در سال 1353 بوده و در سال 1356 به 215 هزار تن تخم مرغ مي رسد به طوريكه جمعيت كشور در سال 1356 جمعا 34.8 ميليون نفر بوده و سرانه مصرف تخم مرغ 6.17 كيلوگرم بوده است. ميزان توليد تخم مرغ صنعتي و بومي به 893 هزارتن در سال 1392 رسيده كه از اين ميزان 150 هزارتن (16.8 درصد) در تهران توليد مي شده است. روتد توليد تخم مرغ از سال 1353 تا 1392 به طور ميانگين رشد سالانه 4.79 درصدي داشته كه بعد از گوشت مرغ (7.67) و جلوتر از شير(3.34) و گوشت قرمز(2.17) ميانگين رشد سالانه را در اين چهل سال را تجربه كرده است.

  قبل از ارائه تحليل در اين خصوص و اعلام ظرفيت مناسب براي اين صنعت در ايران لازم است كه نگاهي به وضعيت صدور پروانه ها براي احداث فارمهاي تخمگذار و پرورش پولت در اين سالها در كل كشور و در استانهاي مختلف ارائه شود.

  جدول 1- تعداد و ظرفيت واحدهاي پرورش پولت و فارمهاي تخمگذار طبق پروانه بهره برداري در ايران (برگرفته از آمارهاي وزارت جهادكشاورزي)

  سال واحدهاي مرغ تخمگذار فارمهاي پرورش پولت
  تعداد ظرفيت تعداد ظرفيت
  1381 1234 58,343,020 153 8,372,030
  1382 1258 59,144,000 165 9,114,000
  1383 1276 60,373,000 165 9,113,500
  1384 1281 61,402,400 174 9,610,000
  1385 1311 63,161,131 117 7,353,188
  1389 1344 66,747,983 165 11,089,724
  1391 1450 73,682,000 212 15,268,000
  1392 1607 88,437,895 236 17,175,093

   

  اطلاعات جدول شماره يك نشان ميدهد كه بعد از سال 1389 يك بي برنامگي جدي و توسعه نامتوازن و بي هدفي شروع شده است كه آثار زيان بار آن را در سال 1393 و ابتداي سال 1394 ميتوان مشاهده نمود. براي پي بردن به اين مساله و اينكه بيشترين تغييرات و افزايش در چه استانهايي صورت گرفته است كه اين اطلاعات در جدول شماره 2 آورده شده است.


  جدول 2- تعداد و ظرفيت فارمهاي تخمگذار طبق پروانه بهره برداري در ايران بين سالهاي 1381 تا 1392 (برگرفته از آمارهاي وزارت جهادكشاورزي)

  استان سال 1381 سال 1385 سال 1392
  پروانه بهره برداري پروانه بهره برداري واحدهاي موجود
  ظرفيت (قطعه) تعداد ظرفيت (قطعه) تعداد ظرفيت (قطعه) تعداد
  آذربايجان شرقي 7,150,930 249 7,164,276 251 9,941,604 304
  آذربايجان غربي 1,258,402 54 980402 45 894,808 33
  اصفهان 381,780 16 5,230,946 102 8,272,286 163
  ايلام 4,209,232 93 240000 9
  اردبيل 300,000 11 601580 24 6,859,800 28
  بوشهر 40,000 1 40,000 1 40,000 1
  تهران و البرز 18,120,500 175 18,436,065 192 20,085,125 229
  چهارمحال و بختياري 242,000 8 212000 7 225,000 6
  خراسان (رضوي – شمالي و جنوبي) 6,411,866 212 7,073,952 234 9,643,492 293
  خوزستان 160,000 2 190000 3 480,300 9
  زنجان 488,700 10 600700 11 861,200 17
  سمنان 1,033,000 20 1,103,000 20 1,333,000 28
  سيستان وبلوچستان 330,000 3 270000 2 433,000 4
  فارس 1,621,220 31 1,539,000 27 2,964,000 36
  قزوين 4,322,900 22 4,802,800 29 7,614,600 53
  قم 3,572,000 94 4,845,580 117 6,249,380 143
  كردستان 459,000 14 504,000 16 395,000 10
  كرمان 640,000 9 865,000 14 1,387,000 20
  كرمانشاه 469,500 17 500500 17 941,000 23
  كهگيلويه وبويراحمد 100,000 3 100,000 3 160,000 5
  گلستان 1,280,000 11 1,710,000 13 2,006,000 18
  گيلان 405,500 12 71500 5 120,000 5
  لرستان 360,000 13 317000 9 175,000 6
  مازندران 916,870 39 1,051,000 37 931,000 31
  مركزي 2,080,820 54 2,272,830 58 3,224,500 78
  همدان 1,563,800 58 1,814,000 59 1,535,000 41
  يزد 425,000 3 625000 6 1,565,800 22
  جمع كل  58,343,020  1234  63,161,131  1311  88,437,895  1607 

  نمودار2-رتبه بندي استانها از نظر افزايش ظرفيت فارمهاي تخمگذار (بين سالهاي 1381 تا 1392) برحسب قطعه

   

   

  اطلاعات نمودار فوق نشان ميدهد كه استانهاي اصفهان، اردبيل، قزوين، خراسان، آذربايجان شرقي و قم استانهايي هستند كه به صورت برنامه ريزي نشده و نامتوازن افزايش ظرفيت يافته اند. كاهش ظرفيت در استان آذربايجان غربي و كردستان سبب شده است كه ظرفيت استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي افزايش يافته است. ولي استان اصفهان به صورت غير طبيعي افزايش يافته كه شايد دليل آن حضور قابل توجه مديران و كارشناسان اين استان در بدنه وزارت جهادكشاورزي باشد. اين مساله حادتر خواهد شد اگركه آمارهاي رسمي سال 1393 منتشر شود به طوريكه در استان قم افزايش نزديك به يك ميليون قطعه اي در پرورش پولت وجود داشته است. متاسفانه در سال 1393 تعداد 1812 واحد مرغ تخمگذار در كشور فعال بوده كه متاسفانه در گزارشات رسمي به آن كمتر پرداخته مي شود.

   

   

   

  جدول 3- كاهش ظرفيت فارمهاي تخمگذار طبق پروانه بهره برداري در ايران بين سالهاي 1381 تا 1392 (برگرفته از آمارهاي وزارت جهادكشاورزي)

  استان سال 1381 سال 1385 سال 1392 تغييرات سال 92 به سال 1381
  پروانه بهره برداري پروانه بهره برداري واحدهاي موجود
  ظرفيت (قطعه) تعداد ظرفيت (قطعه) تعداد ظرفيت (قطعه) تعداد كاهش ظرفيت (قطعه)
  آذربايجان غربي 1,258,402 54 980,402 45 894,808 33 -363,594
  چهارمحال وبختياري 242,000 8 212,000 7 225,000 6 -17,000
  كردستان 459,000 14 504,000 16 395,000 10 -64,000
  گيلان 405,500 12 71,500 5 120,000 5 -285,500
  لرستان 360,000 13 317,000 9 175,000 6 -185,000
  همدان 1,563,800 58 1,814,000 59 1,535,000 41 -28,800

   

  اطلاعات جدول شماره 3 نشان ميدهد كه ظرفيت فارمهاي تخمگذار بين سالهاي 1381 تا 1392 در برخي استانها كه در اين جدول آورده شده است روند كاهشي داشته است. علت كاهش در اين استانها نياز به تحليل بسيار مفصل و دقيقي دارد. مشاهده كلي اين جدول نشان ميدهد كه هر شش استان مذكور بهترين شرايط را براي پرورش مرغ دارند و در پرورش مرغ گوشتي جز استانهايي با عملكرد بالا و موفق مي باشند. حال چگونه اين استانها در دوازده سال گذشته روند كاهش داشته و استاني همانند اصفهان با شرايط اقليمي نامساعدتر(تراكم بالاي طيور، رطوبت نسبي بالا، عملكرد پايين در توليد و تلفات بالاتر) جايگزين اين استانها شده اند.

  تحليل ديگر از اطلاعات جدول شماره 2 و 3 كه ميتوان ارائه كرد اين است كه روند توسعه فارمهاي تخمگذار در استانهاي شمالي روند متوازن و مناسبي نبوده است. به عنوان مثال استان گيلان كاهش 286 هزار قطعه اي را داشته و در اين مدت استان مازندران تنها 14 هزار قطعه افزايش يافته است. در استان گلستان افزايش ظرفيت 726 هزار قطعه اي را شاهد بوده ايم. به عبارت ديگر در سه استان شمالي ظرفيت مرغ تخمگذار از 2602370 قطعه در سال 1381 به 3057000 قطعه در سال 1392 رسيده و افزايش 454630 قطعه اي را شاهد بوده ايم. چنين ميتوان گفت كه استان گلستان جبران كننده استانهاي گيلان و مازندران بوده است. هرچند به علت رطوبت بالا، پوسيدگي زياد تجهيزات و تاسيسات مرغداري به خصوص قفسها، مشكلات تهويه در طبقات بالايي قفسها، نياز به تراكم پايين تر پولت ريزي در قفسها، وجود مرغهاي بومي و با سيستم چراي آزاد در سرتاسر شمال كشور همگي از عوامل كاهنده در پرورش صنعتي مرغ تخمگذار در استانهاي شمالي بوده و استان گلستان به علت شرايط بهتر توانسته روند مناسب و متوازن تري را تجربه نمايد.

  از تحليلهاي ديگر اين است كه احداث مرغداريهاي تخمگذار در استانهاي مرزي ميتواند به عنوان مشوق براي توسعه صادرات و گسترش اين صنعت باشد. اطلاعات جدول 2 نشان ميدهد كه اين توفيق در خصوص استانهاي مرزي آذربايجانغربي، سيستان و بلوچستان، ايلام، هرمزگان و خراسان شمالي را شاهد نبوده ايم. ولي استانهاي خراسان، آذربايجان شرقي از اين قاعده مستثني بوده اند.

  جدول 4- جمعيت ايران بين سالهاي 1329-1404 و درصد رشد جمعيت بين دهه هاي مختلف

  سال جمعيت(ميليون نفر) دهه درصد رشد جمعيت
  1329 1950 16.35 1950-1960 2.8
  1339 1960 21.57 1960-1970 2.9
  1349 1970 28.93 1970-1980 3.1
  1355 1976 33.70 1980-1990 3.5
  1359 1980 39.27 1990-2000 1.6
  1369 1990 55.71 2000-2010 1.2
  1379 2000 65.62 2010-2020 1.3
  1389 2010 73.77 2020-2030 0.9
  1399 2020 84.22
  1404 2025 88.40

  اطلاعات جدول 4 نشان ميدهد كه سرعت رشد جمعيت ايران به شدت روند كاهشي به خود گرفته است و پيش بيني ها نشان ميدهد كه تا سال 1399 جمعيت بين 84- 85 ميليون نفر خواهد بود. اين درحاليست كه طبق ساعت جمعيتي مركزآمار ايران جمعيت ايران در ارديبهشت 1394 بر ابر با 78.2 ميليون نفر بوده است. درجدول شماره 5 بر اساس سرانه هاي مختلف پيش بيني هاي اوليه براي ميزان تخم مرغ موردنياز توليدي آورده شده است. اين پيش بيني ميتواند كمكي به مديران در برنامه ريزيهاي بلند مدت براي اين صنعت در ده سال آينده نمايد.

  جدول 5- ميزان نياز به تخم مرغ با سرانه هاي مختلف در سال 1399 و 1404 شمسي

  سال جمعيت(نفر) 11.53 12 12.8
  1399 2020 84,225,000 971,114 1,010,700 1,078,080
  1404 2025 88,409,000 1,019,356 1,060,908 1,131,635

  اين اطلاعات نشان ميدهد كه با روند فعلي در سال 1399 نياز به 971 هزارتن تخم مرغ در سال 1399 مي باشد. در صورتيكه كشور تصميم بگيرد سرانه مصرف تخم مرغ در ايران را به سرانه مصرف اروپا نزديك كند بايستي در سال 1399 تخم مرغ توليدي كشور به 1.07 ميليون تن برسد.

  جدول 6-  پيش بيني تعداد مرغ تخمگذار موردنياز براي سال 1399 و 1404 با سرانه هاي مختلف توليد تخم مرغ

  سال 18 19 20
  1399 2020 53,950,792 53,194,737 53,904,000
  1404 2025 56,630,876 55,837,263 56,581,760

   درجدول شماره 5 ميزان نياز به تخم مرغ دركشور مشخص گرديد. همانطور كه ميدانيم متوسط توليد تخم مرغ در ايران در گله هاي تخمگذار در سن 18-80 هفتگي به طورمتوسط 18 و درگله هاي خوب 19-20 كيلوگرم در يك دوره 62 هفته است. درجدول شماره 6 نياز به تعداد مرغ تخمگذار در سال 1399 و 1404 آورده شده است. اين اطلاعات نشان ميدهد كه ظرفيت فارمهاي تخمگذار فعال 54-56 ميليون قطعه خواهد بود. با توجه به تعداد هفته هاي سال(52) مي بايست ضريب 0.84 درصدي براي اين ظرفيت در نظر گرفت كه در اين صورت ظرفيت فارمهاي تخمگذار ايران به صورت فعال در سال 1399 مي بايست حداكثر 67.5 ميليون قطعه باشد. هرچند آمارهاي جدول شماره 1 نشان ميدهد كه در سال 1392 ظرفيت فارمهاي تخمگذار 88.5 ميليون قطعه طبق پروانه بهره برداري بوده است. اين مساله نشان ميدهد كه درحال حاضر اين ظرفيت از حداكثر نياز كشور در 5 سال آينده بيشتر است.

  آمارگيري مركز آمار ايران در تيرماه 1391 نشان ميدهد كه تعداد 1350 واحد مرغداري تخمگذار در ايران وجود دارد كه از اين تعداد 1133 واحد معادل 84 درصد آنها فعال مي باشند. اين واحدها مجموعا 4358 سالن بوده و ظرفيت آنها 71 ميليون قطعه مرغ تخمگذار بوده است. هرچند كه وزارت جهادكشاورزي در سال 1391 تعداد مرغداريهاي تخمگذار را 1450 واحد و با ظرفيت 73.7 ميليون قطعه اعلام كرده است. با توجه به اينكه ظرفيت فارمهاي تخمگذار در سال 1392 طيق پروانه بهره برداري 88.5 ميليون قطعه بوده و در اين سال 45 هزارتن صادرات تخم مرغ وجود داشته و قيمت تخم مرغ نسبتا مناسب بوده است با فرض 16 درصد مرغداري غيرفعال در اين صنعت تنها داراي 74.3 ميليون قطعه ظرفيت فعال بوده است.

  نمودار 3- تفكيك رتبه بندي ظرفيت مرغداري هاي تخمگذار كشور

   10 درصد مرغداريهاي كشور ظرفيتشان بالاي 100 هزار قطعه بوده و 25.6 درصد مرغداريهاي كشور بالاي 50 هزار قطعه است. اين مساله نشان ميدهد كه واحدهاي مرغ تخمگذاركشور تعدادشان بالا و ظرفيتشان كمتراست. به طوريكه متاسفانه 56.6 درصد مرغداريهاي كشور ظرفيتشان كمتر از 30 هزار قطعه است.

  جدول 7-  ميزان توليد تخم مرغ و ميزان صادرات بين سالهاي 81-92(هزارتن)

  سال 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
  توليد تخم مرغ (هزارتن) 547 629 655 759 677 703 727 751 767 700 913 893
  صادرات 5 34 8 39 30 9 21 13.5 21 0 45 45
  مصرف داخل 542 595 647 720 647 694 706 738 746 700 868 848

  هرچند صادرات تخم مرغ از ايران در سالهاي 91 و 92 به ميزان 45 هزارتن بوده و درسال 93 به 65 هزارتن رسيده است كه اين نشان ميدهد كه حداكثر 5 درصد تخم مرغهاي توليدي از ايران صادر مي شود كه در سالهاي بعد قطعا اين مقدار كاهش خواهد بافت كه اين عدم توفيق در يك تحليل جداگانه اي ارائه خواهد شد. پس چشم دوختن به بازارهاي صادراتي نبايد ذهن برنامه ريزان و مديران را از خط اصلي منحرف نمايد.

  يكي ديگر از راههاي محاسباتي براي ميزان مرغ موردنياز در هر سال از تقسيم نمودن 750 هزارتن تخم مرغ توليدي  كه در داخل كشور مصرف شده است بر سرانه توليد تخم مرغ به ازاي هر مرغ يعني (ميانگين 20 كيلوگرم) ميتوان گفت كه حداكثر 37.5 ميليون قطعه مرغ تخمگذار مورد نياز مي باشد. اين در صورتي است كه هيچ گله اي تولك نرود يا تمام گله ها در هفته 80 به كشتارگاه ارسال شوند.

  جدول 8- سبد مصرف مواد خوراكي خانوارهاي ايراني طي سالهاي 71-90 (بانك مركزي)

  اطلاعات  جدول 8 نشان ميدهد كه سهم تخم مرغ در سبد مصرف مواد خوراكي خانوارهاي ايراني طي سالهاي 71 تا 1390 تقريبا ثابت و حتي روند كاهشي داشته است. به عبارت ديگر ميزان مصرف آن و نيز نسبت آن نسبت به گوشت مرغ روند صعودي نداشته است.

  جدول 9- آمار واردات انواع پودر و مايع پاستوريزه تخم مرغ

  سال پودر زرده پودر سفيده پودر كامل مايع پاستوريزه كل
  1381 200 0 0 200
  1384 250 0 20,000 17,000 37,250
  1385 550 0 20,000 20,550
  1386 3,820 0 31,000 34,820
  1390 0 0

  در طي سالهاي مختلف بخشي از نياز صنايع كشور به فرآورده هاي تخم مرغ از خارج از كشور وارد ايران شده كه اين مطلب در جدول شماره 9 نمايش داده شده است. همچنين درجدول 10 روند صعودي احداث واحدهاي توليد پودر تخم مرغ را مشاهده ميكنيم هرچند كه توسعه و رونق اين واحدها در سالهاي اخير دچار مشكل شده است.

  جدول 10- ميزان توليد داخلي پودر تخم مرغ(تن) بر اساس ظرفيت اسمي

  سال پودر زرده پودر سفيده پودر كامل مايع پاستوريزه كل
  1381 0 0 108 0 108
  1384 22 15 285 0 322
  1385 23 16 297 0 336
  1386 24 17 1,394 1,057 2,492
  1387 27 19 1,495 11,325 12,866
  1390 0 0

  يكي از بحثهاي جدي توجه به صادرات تخم مرغ فرآوري شده و پاستوريزه به كشورهاي ديگر است كه مشكلات صادرات تخم مرغ كامل را ندارند. با توجه به افزايش توانايي ايران در منطقه و حضور در قالب كشورهاي منطقه اين مساله بايد جدي تر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. نشست هاي مشترك وزارت جهاد كشاورزي با وزرات خارجه و به ويژه بخش اقتصادي آن در خصوص نفوذ به بازارهاي منطقه بايد مورد توجه قرارگيرد. ما زماني ميتوانيم در جهان قدرت ايران را بيشتر نشان دهيم كه تكيه ما درمرحله اول روي بنيان اقتصادي و در مرحله بعد روي باورها تاكيد شود. تغيير بافت و روحيه جهاد به سوي كسب بازارهاي جديد درجهان و تلاش براي هرچه قدرتمند شدن كشور تنها از راه تغيير نگرش در مديران جهاد از سمت چفيه به سوي تلاش و كار واقعي امكان پذير است.

  يكي از مباحث جدي در كنترل ظرفيت مرغداريهاي تخمگذار و ساير طيور، نظارت دقيق وزارت جهادكشاورزي در صدور پروانه ها و ممانعت از صدور مجوز توسط سازمان نظام مهندسي و بسيج سازندگي است. يكي از بدبختي هاي حادث شده در طول ساليان اخير صدور مجوز توسط نظام مهندسي آن هم توسط كارشناساني است كه حتي يكساعت در واحدهاي پرورش طيور كار و تجربه اي ندارند و اين مساله ثلمه اي به صنعت مرغداري وارد كه همه نگاهها را به سوي وزارت جهاد معطوف ساخت حال آنكه همه از منبع صدور مجوزها غافل شدند.  به عنوان نمونه در سال 1392 تعداد 4 پروانه مرغ تخمگذار صنعتي با ظرفيت 761 هزار قطعه تنها در استان قزوين صادر شده است(خبرگزاري مهر). حال آنكه ما ميدانيم استان قزوين كانون اصلي آنفلوآنزاي سال 1388 و 1386 بوده است كه در سال 1392 طبق پروانه بهره برداري 53 واحد تخمگذار صنعتي با ظرفيت 7.61 ميليون قطعه كه 8.6 درصد مرغ تخمگذار كشور در آن وجود داشته و چنين صدور پروانه هاي كنترل نشده اي سبب خواهد شد كه سال 94 و 95 بحران جدي تري را شاهد باشيم.

  در طول سالهاي گذشته به ويژه سال 1393 در قالب طرح بسييج سازندگي تعداد زيادي واحد پرورش طيور راه اندازي شد كه اين مساله بدون توجه به بازار آن بوده است. سردار نقدي در مصاحبه تلويزيوني خود در پاييز 93 در برنامه پايش تعداد واحدهاي پرورش طيور بومي كه در سال 1392  توسط بسيج سازندگي راه اندازي شده را بيش از 4200 واحد و سايرماكيان را 742 واحد اعلام ميكند. اين مساله مهمي است كه مي بايست جهادكشاورزي آن را مديريت كند زيرا كه راه اندازي واحدهاي بدون نظارت جهادكشاورزي، فاجعه قيمتي سال 92، 93 و 94 را سبب خواهد شد.

   

   

   

  نتيجه گيري و پيشنهادها

   ازمجموع بررسي ها ميتوان گفت كه اين صنعت نيازمند يك برنامه ريزي دقيق و تعيين استراتژي هايي است كه مهمترين آنها به صورت خلاصه بيان مي شود.

  1. كاهش ظرفيت پروانه بهره برداري از 88 به 73 ميليون قطعه. هرچند كسي كه داراي پروانه فعاليت مي باشد به راحتي نسبت به ابطال آن اقدام نخواهد كرد مگر اينكه اين مساله از طر مجلس و يا به صورت طرح كشوري و با پشتوانه قوي نسبت به اجراي آن اقدام شود.

  2. كاهش فارمهاي پرورش پولت و سوق دادن آنها به سوي پرورش بلدرچين، بوقلمون و ساير ماكيان با روشهاي تشويقي و يا محدودسازي آرام.

  3. استفاده از يارانه هاي دولت براي كاهش تعداد فارمها و تخريب آنها طبق يك برنامه مدون و منظم. البته اينكار بايد با تشويق همراه باشد نه اجبار.

  4. برنامه ريزي وكنترل براي پولت ريزي هدفمند و طبق برنامه بخصوص در استان اصفهان، قم و قزوين.

  5. كاهش تعداد فارمهايي با ظرفيت كمتر از 50 هزار قطعه و ترغيب آنها به تغيير كاربري. به طوريكه حداكثر فارم تخمگذار كشور 100 فارم بزرگ و با كنترل مناسب باشد.

  6. ايجاد اينتگريشن در صنعت تخمگذار. فروش پروانه هاي قبلي صادر شده توسط مرغداران به شركتهاي بزرگ و هلدينگ هاي سرمايه گذاري و ممانعت از ايجاد ظرفيت هاي بيشتر.

  7. برنامه ريزي براي ايجاد شركتهاي بزرگ پرورش مرغ تخمگذار با ظرفيت بالاي 1 ميليون قطعه و حذف پروانه هاي صادر شده براي فارمهاي كوچك با يك برنامه ريزي دقيق و با رعايت زواياي اجتماعي آن.

  8. بررسي جدي وضعيت پروانه هاي صادر شده از طريق بنگاههاي زود بازده و تعيين استراتژي مناسب.

  9. اجراي دقيق برنامه ميزان پولت ريزي با ظرفيت حداكثر 37 ميليون قطعه در سال.

  10. ممانعت از تولك بري و نگهداري گله هاي مسن (بعد از 80 هفتگي) و ايجاد مسيرهاي اسان براي كشتار مرغهاي پير و حذفي.

  11. داشتن يك برنامه دقيق پايش سن و ميزان توليد گله هاي درحال توليد در سراسر كشور از طريق يك شبكه و ممانعت از دخالت هاي سازمان ها و ادارات.

  12. در صورتيكه هيچگونه تولك بري وجود نداشته باشد و گله هاي پير به موقع حذف شوند ميتوان تعداد پولت ريزي را سالانه به 39 ميليون قطعه افزايش داد.

  13. گذاشتن قيمت حداقل و حداكثر براي تخم مرغ در ماههاي مختلف سال (اعلام قيمت تضميني) و فعال شدن معاونت امور توليدات دامي در خصوص قيمت گذاري و عدم تكيه بر شانس يا تئوري عرضه- تقاضا. به طوريكه قيمت كل كشور توسط يك يا چند وب سايت يا توسط چند دلال تعيين نشود.

  14. به روز بودن اطلاعات صنعت مرغ تخمگذار در وب سايت اموردام و پرهيز از تكيه كردن برآمارهاي مركز آمار ايران. تا بهمن ماه 1393 تنها آمارهاي رسمي در سايت وزارت جهاد كشاورزي مربوط به سال 1390 بوده است.

  15. شفاف سازي اطلاعات و آمارها و فعال شدن اتحاديه ميهن و به روز بودن تمام اطلاعات جوجه ريزي ها و حذف دست دلالان در خريد و فروش جوجه و تخم مرغ. معمولا به ازاي هر قطعه جوجه يكروزه هزينه دلالي 200 ريال، پولت نود روزه 500-700 ريال، مرغ حذفي 1000-3000 ريال و هركيلوگرم تخم مرغ 600 -2000 ريال بر اين صنعت كم سود تحميل مي شود.

  16. ايجاد شبكه كامل اطلاعات و تطابق آمارهاي پولت و جوجه ريزي از سه كانال اموردام، اتحاديه ميهن و دامپزشكي و شركت نفت و ممانعت از فعاليت غير برنامه ريزي شده.

  17. تقويت معاونت امور توليدات دامي و استفاده بهينه از كارشناسان فعال اين بخش و اينكه نقش اموردام از دامپزشكي در بخش توليد قوي تر و بارزتر باشد و دامپزشكي تنها به مبحث بهداشتي نظارت داشته باشد و درخصوص مواد افزودني به جيره وارداتي، توليد دان، عرضه تخم مرغ، صدور پروانه فعاليت و …. تنها نقش جانبي و حاشيه اي داشته باشد. كاهش تفاوت ها درخصوص امتيازات و حقوق پرسنل اموردام و دامپزشكي كشور با هدف تشويق مديران اين بخش به نظارت بيشتر و برنامه ريزي دقيق تر.

  18. تبليغ براي افزايش سرانه مصرف تخم مرغ از طريق وزارت آموزش پرورش و صدا و سيما.

  19. برنامه ريزي هدفمند و خاص براي افزايش مصرف تخم مرغ در استانهاي گيلان، مازندران، بوشهر، خوزستان، هرمزگان،  سيستان و بلوچستان.

  20. اصلاح كتاب نظام نامه دامپروري كشور، قوانين مرتبط و افزايش فاصله واحدهاي تخمگذار به 3 كيلومتر.

  21. هماهنگي با شركتهاي مرغ مادر در خصوص ميزان جوجه توليدي و قيمت جوجه يكروزه تخمگذار.

  22. الگوبرداري از شركتهاي آوانگارد (اوكراين)، بوردان (تركيه) و كال- ميين (آمريكا) و پياده سازي آن در شركتهاي بزرگ و احداث شركتهاي مشابه كه قابليت كنترل توسط دولت داشته باشد.

  23. هماهنگي و برنامه ريزي براي ايجاد بحثهاي تخصصي مختلف در برنامه هايي چون گفتگوي خبري و بخشهاي خبري در خصوص مزاياي مصرف تخم مرغ و افزايش سرانه مصرف تخم مرغ هر ايراني سالانه 6- 10 عدد.

  24. ساماندهي صنعت فرآوري تخم مرغ وتوليد تخم مرغ مايع، پودر تخم مرغ كه امكان نگهداري بالا و صادرات آنها آسانتر است. متاسفانه ظرفيت هاي زيادي ايجاد شده ولي درخصوص بازاريابي آن كار جدي صورت نگرفته است.

  25. تدوين پروتكلها و استانداردهاي مختلف توليدي و بهداشتي براي تخم مرغ و تطبيق آن با استاندادرهاي اروپا و كشورهاي همسايه با هدف تسهيل در صادرات محصولات و ممانعت از معطلي محصولات در مرزها و گمرك ها.

  26. ايجاد بازارهاي جديد در كشور عمان، عراق، تركمنستان، تاجيكستان و منطقه قفقاز.

  27. توجيه نمايندگان محترم مجلس و مديران سياسي كشور درخصوص عدم فشار به ادارات جهادكشاورزي و نظام مهندسي درخصوص صدور پروانه هاي غير ضروري با هدف ايجاد اشتغال در منطقه تحت مديريت خود. ايجاد اشتغال مي بايست از طريق كاهش تعداد واحدها و افزايش كاركنان در مجتمع هاي بزرگ.

  28. كاهش صدور مجوز توسط نظام مهندسي و نظارت عاليه بر كار اين نهاد كم تجربه(طبق دستور جديد وزيرجهادكشاورزي در سال 93، ايجاد هرگونه ظرفيت جديد ممنوع است).

  29. برگزاري جلسات با سازمان بسيج در خصوص عدم ورود فعاليت آنها در بخشهايي كه بازاري براي آن وجود ندارد.

  براي دريافت فايل Pdf مقاله اينجا را كليك كنيد

  مرجع:

  http://agna.ir/article/view/1394-03-17-0001/

  * ايميل نگارنده:ahmad.salahi2010@gmail.com