• شماره خبر : 29258
  • تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۶
  • پرینت این صفحه
  • دومین شماره ماهنامه پیش به سوی کشاورزی اقتصادی منتشر شد

    گرچه انتظار نمی رود که مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، به یکباره همه میزها را به هم بریزد و میز تشکیلات وزارتخانه را واژگون کند، اما به تدریج و آرام آرام تغییرات را شروع کرده است.

    دومین شماره ماهنامه پیش به سوی کشاورزی اقتصادی منتشر شد