آرشیو : ارقام بذری
  • یادداشت _ کنوانسیون UPOV که مخفف the international Union for the Protection Of new Varieties of plants (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از ارقام بذری یا گونه های جدید تراریخته) است، در ایران نیز بر حسب ضرورتِ باید به تایید و تصویب عضویت در آن از سوی مجلس برسد که گویا مخالفان و موافقانی هم دارد.
    تاریخ انتشار: دوشنبه, ۲۱ اسفند
[ajax_dropdown 85]