آرشیو : دکتر احمد شریعتی
  • خبر _ «دکتر احمد شریعتی» در این مراسم که در محل شبکه دامپزشکی مشهد انجام شد گفت: وظیفه مندی زیادی در سازمان دامپزشکی وجود دارد که گاها اهمیت این سازمان را حتی از برخی وزارتخانه ها نیز بیشتر می کند.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ بهمن
  • خبر _ مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در دیدار با همکاران بخش های دولتی و خصوصی شهرستان نیشابور اظهار داشت: به بخش خصوصی مظنون نباشید.
    تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۱ آذر
[ajax_dropdown 85]