آرشیو : راه نجات کشاورزی ایران
  • یادداشت _ از دیر باز و بر پایه نگرشی تاریخی خاک همواره به عنوان بستر رشد ونمو گیاهان و تولید غذا و عامل پیدایش تمدن مورد توجه بوده است، به طوری که در بسیاری از موارد ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در نحوه رفتار با خاک زراعی جستجو می کنند.
    تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۴ بهمن
[ajax_dropdown 85]