آرشیو : رویا
  • یادداشت _ بر اساس سند چشم انداز 20 ساله تا افق 1404 ، دولت ها موظف شده اند 125 هزار هکتار گلخانه در کشور ایجاد کنند. این رقم چشمگیر و البته رویایی برای کشوری که 5 برنامه پنج ساله توسعه ای را در خوشبینانه ترین حالت تا 15 درصد به اجرا رسانده، بسیار دور از ذهن می نمود. چنانچه پس از گذشت 11 سال از اجرای سند چشم انداز 20 ساله، طبق آمارهای موجود، کمتر از 13 هزار هکتار گلخانه در شهرک های گلخانه ای و یا به صورت خصوصی و انفرادی اجرا شده است.
    تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲۴ بهمن
[ajax_dropdown 85]