صادرات شیر خشک تا مرداد ماه تمدید شد
صادرات شیر خشک تا مرداد ماه تمدید شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ صادرات شیر خشک تا مرداد ماه تمدید شد بر اساس بخشنامه گمرک ایران، صادرات شیر خشک صنعتی، صرفا به میزان سهمیه تعیین شده تا پایان مرداد ماه سال جاری مجاز است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ در مکاتبه مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با مدیر یکی از گمرکات […]

گمرک جمهوری اسلامی ایران؛

صادرات شیر خشک تا مرداد ماه تمدید شد


بر اساس بخشنامه گمرک ایران، صادرات شیر خشک صنعتی، صرفا به میزان سهمیه تعیین شده تا پایان مرداد ماه سال جاری مجاز است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ در مکاتبه مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با مدیر یکی از گمرکات اجرایی آمده است، پیرو مکاتبه بیست و چهارم تیر ماه سال جاری در خصوص موضوع دومین مرحله مجوز صادرات شیر خشک صنعتی به پیوست تصویر مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منظم به تصویر نامه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی جهت آگاهی و اقدام لازم، طبق مفاد نامه های مذکور و نامه های پیروی این دفتر، صرفاً با رعایت سقف میزان سهمیه های اعلامی ارسال می گردد.

بدیهی است صرفاً در خصوص باقیمانده سهمیه های مندرج در لیست موصوف تعیین شده برای آن گمرک و اعمال تغییرات اعلام شده بعدی آن (از جمله لغو سهمیه اعلام شده برای شرکت‌…و انتقال سهمیه موصوف به گمرک استان البرز) تا پایان مرداد ماه سال ۹۹ با رعایت کلیه مقررات مربوط اقدام گردد.

گزارش: مهدی مسعودی دشتی