صاحب امتیاز: مهدی مسعودی دشتی

masoudi.dks@gmail.com

مدیر مسوول: محمد مسعودی

masoudi.moh@gmail.com

سردبیر:  محمد مسعودی

masoudi.moh@gmail.com

خبرنگار ارشد: مولود غلامی

molood.gholami@yahoo.com

خبرنگار حوزه دام و طیور: نفیسه خلیلی

nafisehkhalili64@gmail.com

خبرنگار حوزه کشاورزی: آرزو ایوبی

ayobiarezo@yahoo.com

روابط عمومی و امور شهرستانها: تهمینه سیر

info@agna.ir

عکاس: الهه جمشیدی

agna.news@gmail.com

آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، روبروی اداره پست، پلاک ۴۵۸، واحد ۵

تلفن: ۱۵-۰۲۱۶۶۵۷۲۶۱۴