درباره ما

صاحب امتیاز: موسسه آرمان مه سیما

armanmahsimaco@gmail.com

 

مدیر مسوول: مهدی مسعودی دشتی

masoudi.dks@gmail.com

 

سردبیر:  محمد مسعودی

masoudi.moh@gmail.com

 

خبرنگار ارشد: مولود غلامی

molood.gholami@yahoo.com

 

خبرنگار حوزه دام و طیور: نفیسه خلیلی

nafisehkhalili64@gmail.com

 

خبرنگار حوزه کشاورزی: آرزو ایوبی

ayobiarezo@yahoo.com

 

روابط عمومی و امور شهرستانها: تهمینه سیر

info@agna.ir

 

عکاس: الهه جمشیدی

agna.news@gmail.com