نشست مشترک مسئولین دامپزشکیقزوین با مدیران ومسئولین بهداشتی کشتارگاههااخذ مجوز حمل طیور زنده بهمقصد کشتارگاه ودرج کد رهگیری بر روی محصولات بسته بندی کشتارگاهها الزامی است. معاون اداره دامپزشکی شهرستانقزوین گفت: در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود ،نشستی با  حضور مسئولین فنی و بهداشتیومدیریت کشتارگاه­های طیور شهرستان باکارشناسان […]

نشست مشترک مسئولین دامپزشکیقزوین با مدیران ومسئولین بهداشتی کشتارگاههااخذ مجوز حمل طیور زنده بهمقصد کشتارگاه ودرج کد رهگیری بر روی محصولات بسته بندی کشتارگاهها الزامی است.

معاون اداره دامپزشکی شهرستانقزوین گفت: در راستای ارتقاء سطح کیفی محصولات و بررسی نقاط قوت و ضعف موجود ،نشستی با  حضور مسئولین فنی و بهداشتیومدیریت کشتارگاه­های طیور شهرستان باکارشناسان نظارت ب  بهداشت عمومی این اداره برگزار گردید.

دکترمهدی مهرزاده افزود: اهممطالب بررسی شده پیرامون درج کد رهگیری بر روی محصولات بسته بندی و لزوم دریافتمجوز بهداشتی حمل طیور زنده بود و در ضمن این نشست ، در خصوص راه­های ارتقاءمحصولات ،بررسی پیشنهادهای مرتبط در خصوص سامانه GIS و … گفتگوگردید.

همچنین مدیریت و مسئولین فنی و بهداشتی کشتارگاه­های شهرستان با استقبال ازتداوم اینچنین نشست­های دوره ای ، بر صیانت از حقوق شهروندی و ارتباط آن با کیفیتبهداشتی محصولات تاکید نمودند.

دکتر مهرزاده در خصوص نتایج حاصلاز این جلسه گفت:در پایان جلسه بر همکاری بیشتر  مدیریت کشتارگاه و مسئولین فنی با کارشناساناداره دامپزشکی و ارتقا ءامکانات سخت افزاری کشتارگاهها برای رعایت زنجیره سرد محصولاتواجرای طرح کدرهگیری تاکید گردید.گفتنی است:شهرستان قزوین بادارا بودن 2 کشتارگاه صنعتی طیور ،پتانسیل تامین مرغ استان و بخشی از نیازهایاستان­های مجاور را داراست.