این حلقه مفقوده بخش کشاورزی را به خاطر بسپاریم
این حلقه مفقوده بخش کشاورزی را به خاطر بسپاریم

یادداشت: این حلقه مفقوده بخش کشاورزی را به خاطر بسپاریم بخش کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصادی هر کشوری محسوب شده که نقش حائز اهمیت آن در امنیت غذایی و تغذیه ای، تولید، اشتغال، محرومیت زدایی، تولید ناخالص ملی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شرط ارتقاء رفاه آنان وراهبرد رشد اقتصادی کشورها […]

یادداشت:

این حلقه مفقوده بخش کشاورزی را به خاطر بسپاریم

بخش کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصادی هر کشوری محسوب شده که نقش حائز اهمیت آن در امنیت غذایی و تغذیه ای، تولید، اشتغال، محرومیت زدایی، تولید ناخالص ملی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شرط ارتقاء رفاه آنان وراهبرد رشد اقتصادی کشورها توسط این بخش قابل انکار نیست.

نگارنده: علیرضا کیهان پور؛ روزنامه نگار بخش کشاورزی


یکی از مهم ترین دستاوردهای بخش کشاورزی در راستای اهداف کمی و کیفی توسعه پایدار، تولید ثروت، ایجاد بازار، ارزآوری و موتور محرکه رشد بخش های صنعت وخدمات در کشورهاست که سیاستگذاران و دست اندر کاران حاضر در عرصه و پای کار را طلب می کند.
میزان تولیدات انواع محصولات کشاورزی کشورمان شامل تولیدات زراعی، باغبانی، دام، طیور و آبزیان تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۱۷/۷ میلیون تن رسیده است که نسبت به تولید ۱۱۸/۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ کاهش رشدی معادل ۰/۸ درصدی را داشته است که از این میزان تولیدات، محصولات زراعی ۶۹ درصد، باغی ۱۷/۵ درصد، دامی ۱۲/۵ درصد و حدود ۱ درصد سهم تولید انواع آبزیان بوده است‌.
سهم ارزش افزوده زیربخش های مختلف کشاورزی به قیمت ثابت( گزارش مرکز آمار ایران _دوره ۹۰ تا ۱۳۹۴) در کشور به ترتیب:
زراعت ۴۶ درصد
باغی ۲۵ درصد
دامداری ۲۴ درصد
صید وپرورش آبزیان ۴ درصد بوده است.

استان های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و همدان به ترتیب با ۱۵/۷۱ ؛ ۷/۹۲ ؛ ۶/۳۵ ؛ ۵/۸۸ و ۴/۴۸ درصد کل تولیدات کشور در رتبه نخست تا پنجم تولیدات زراعی ایران قرار گرفته اند.

استان های فارس، مازندران، منطقه جنوب کرمان، تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۴/۹ ؛ ۱۴/۱ ؛ ۶ ؛ ۵/۷ و ۵/۱ درصد رتبه نخست تا پنجم تولیدات باغی نسبت به کل کشور را به خود اختصاص داده اند.

در تولیدات دام وطیور کشور به ترتیب استان های:
اصفهان با ۱۰/۹۶
تهران با ۹/۴۳
خراسان رضوی با ۹/۱
فارس با ۵/۹۲
مازندران با ۵/۵۷
درصد؛ با کسب رتبه نخست تا پنجم به نسبت کل تولیدات دام وطیور کشور به ترتیب قرار گرفته‌اند.

در تولیدات صید وپرورش انواع آبزیان به ترتیب استان های:
مازندران با ۱۵/۶
خوزستان با ۱۲/۹۹
گیلان با ۱۰/۴۸
هرمزگان با ۵/۶۸
لرستان با ۵/۳۶ درصد تولید از کل کشور دارای رتبه نخست تا پنجم بوده اند.

استان های :
خراسان رضوی با ۱۱/۷۴
مازندران با ۱۱/۳۹
اصفهان با ۶/۴۶
فارس با ۶/۳
گلستان با ۵/۳۳ درصد رتبه های نخست تا پنجم صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح کشور را به خود اختصاص داده اند.
ارتقای ضریب خود اتکایی در محصولات اساسی و حمایت از توسعه صادرات از اهداف کلان بخش کشاورزی در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور می باشد و ماده ۳۱، بند ” پ ” ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۲ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی ، ظرفیت های لازم را برای تقویت و حمایت از آن را تعیین نموده است که در یک جمع بندی بخش نخست این نوشتار به حلقه مفقوده این مزیت های نسبی که همانا ” زنجیره های ارزش اولویت دار ” بخش کشاورزی با توجه به تولیدات زراعی، باغی، دام، طیور، صنایع تبدیلی، تکمیلی و آبزیان با رتبه های استان ها در این زیربخش ها خواهیم رسید که در بخش بعدی این سلسله نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.ادامه دارد…

  • نویسنده : علیرضا کیهان پور