قیمت سرخرمن محصولات کشاورزی اعلام شد
قیمت سرخرمن محصولات کشاورزی اعلام شد
مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

مرکز آمار ایران منتشر کرد؛

قیمت سرخرمن محصولات کشاورزی اعلام شد

مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

 

در پاییز سال ۱۴۰۲، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه‌ای ۱۱۳۰۲۳ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۱ ، معادل ١٢,١ درصد افزایش داشته، همچنین متوسط قیمت برنج ۶٩٨٨٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.٩ درصدی نشان داده است.

 

در پاییز سال ۱۴۰۲، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه­‌ای ۱۱۳۰۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۱، معادل ١٢,١ درصد افزایش داشته، همچنین متوسط قیمت ­برنج ۶٩٨٨٣٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، کاهش ١٧.٩ درصدی نشان داده است.

 

در بخش حبوبات، در فصل پاییز ۱۴۰۲، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵٢۵٢٨٣ و لوبیا چیتی ۵٧٧٩۵٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتیب ۴۵,٢ و ٢۴.٣ درصد افزایش نشان می­دهد.

 

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت هندوانه ۴۰۳۸۶ و خیار ۱۲۴۱۳۰ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ١,١ و ٣۵.۴ درصد افزایش داشته‌­است و متوسط قیمت خربزه ١١٣۵٨۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۶٧.۵ درصد افزایش داشته­‌است.

 

در بخش سبزیجات، در پاییز ۱۴۰۲، متوسط قیمت گوجه‌­فرنگی ۶٩٨۴٩ و پیاز ۷۶۱۴۰ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶۰٫۶ و ٣.٢ درصد افزایش داشته‌­است. به‌­علاوه، متوسط قیمت سیب­ زمینی ۶٣٣١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۱ ، معادل ٣۵.٢ درصد کاهش داشته‌­است. همچنین متوسط قیمت بادمجان ٩۴٧۵۶ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ۱۰۰٫۴ درصد افزایش داشته‌­است.

 

در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یونجه ٩١١٣۵ و ذرت علوفه‌­ای ۲۳۳۳۰ریال بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۱، به ترتیب ۵٧,٢ و۱۰۱٫۹ درصد افزایش داشته‌­است.

 

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١۵۴۶٨٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵,٨ درصد افزایش نشان می­دهد.

 

در بخش میوه‌های دانه­‌دار، در پاییز ۱۴۰۲، متوسط قیمت سیب درختی ۱۸۰۶۰۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣,٨ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ١٩۴٧۶۵ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴٩.۴ درصد افزایش داشته­‌است.

 

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ۲۱۶۰۸۲۲ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۱۹۷۱۱۰۸ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١۵٣,٧ و ١٣١.۴ درصد افزایش نشان می­دهد.

 

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٨٣۶۶۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١۵١٢۵١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۱ به ترتیب ٢۶,٣ و ٢۵.۵ درصد افزایش نشان می­دهد.

 

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۴٣٨٨٢٨٨ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١١٢۶٩٢٢۶ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٨,۶ و ۶۰٫۳ درصد افزایش داشته­‌است.

 

در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ۱۴۰۲، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه ­چین مرد ۴۳۹۰۱۱۰ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ٣۴٧٨١١٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵,۵ و ۴۶.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌­کار مرد ٣۵۵٣۶٩١ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک‌کار زن ٢۴۵٨٩٩۶ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ۴۶.۶ و ٣٢.٩ درصد افزایش داشته‌­است.