عزم جدی نظام مهندسی تهران برای تحقق شعار سال
عزم جدی نظام مهندسی تهران برای تحقق شعار سال
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" با برگزاری نشست شورای مدیران نقش و رسالت سازمان را مورد بررسی قرار داد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” با برگزاری نشست شورای مدیران نقش و رسالت سازمان را مورد بررسی قرار داد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” با برگزاری نشست شورای مدیران نقش و رسالت سازمان را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا) به نقل از روابط عمومی سَنَم استان، این جلسه در راستای نقش و رسالت سازمان نظام مهندسی کشاورزی در تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” برگزار که اعضای شورا به بانک دانشی اعضا سازمان، تسهیل در صدور مجوزها، پیشنهاد اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل ها، نظارت بر تغییر کاربری اراضی اشاره نمودند.

در ادامه رییس بازرسی منطقه یک کشور ضمن تشریح وظایف و حمایت همه جانبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی بعنوان یک سازمان مردم نهاد و تخصصی، صیانت از مدیران آن در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری برای ارائه خدمات شایسته به بهره برداران و ایفای نقش مطلوب تاکید و پیشگیری از هدر رفت سرمایه های مردمی، حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در همه کارگروه ها و جلسات تصمیم گیری پایتخت، حمایت از تولید قانون محور را از وظایف و اختیارات آن سازمان دانسته که باید انجام شود.