اداره کل دامپزشکی استان قم در راستای پیشگیری ازبیماری انگلی تیلریوز(زردی) که میتواند باعث کاهش تولیدات دامی و درنتیجه خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران واردنماید، درنظر دارد بعلت هزینه بالای واکسن ، گاوهای واجدشرایط رادرمناطق محروم استان برعلیه بیماری مذکورواکسینه نماید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای دامی […]

اداره کل دامپزشکی استان قم در راستای پیشگیری ازبیماری انگلی تیلریوز(زردی) که میتواند باعث کاهش تولیدات دامی و درنتیجه خسارات اقتصادی فراوانی به دامداران واردنماید، درنظر دارد بعلت هزینه بالای واکسن ، گاوهای واجدشرایط رادرمناطق محروم استان برعلیه بیماری مذکورواکسینه نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، رئیس اداره بهداشت ومدیریت بیماریهای دامی دراین اداره کل گفت،دراین طرح که بصورت صد درصد رایگان وازتاریخ ۲۱/۱۱/۹۴ آغازوبه مدت ۲۰ روز ادامه خواهد

داشت، چهاراکیپ دامپزشکی حضورخواهند داشت بارانی اظهارداشت ،پیش بینی میشود حدود ۸۰۰ هزاراس گاو و گوساله استان تحت پوشش واکسیناسیون قرارگیرند.اداره کل دامپزشکی استان از کلیه دامداران تقاضا نموده است با اکیپهای دامپزشکی همکاری و هرگونه انتقادوپیشنهادی را با شماره تلفن ۱۵۱۲ روابط عمومی این اداره کل درمیان بگذارند.