افزایش ١۵.٣٧ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ صنعتی در سال ١٣٩۶
افزایش ١۵.٣٧ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ صنعتی در سال ١٣٩۶

مرکز آمار منتشر کرد: افزایش ١۵.٣٧ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ در سال ١٣٩۶ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶ به عدد ٢٧٢,٨٢ رسید که ١۵.٣٧ درصد نسبت به سال قبل (تورم سالانه)، افزایش داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) براساس اعلام مرکز آمار، شاخص مرغداری […]

مرکز آمار منتشر کرد:

افزایش ١۵.٣٧ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌ در سال ١٣٩۶

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩۶ به عدد ٢٧٢,٨٢ رسید که ١۵.٣٧ درصد نسبت به سال قبل (تورم سالانه)، افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) براساس اعلام مرکز آمار، شاخص مرغداری های صنعتی در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل بهار و معادل ١٩.٩۴ درصد بوده است.

شاخص مذکور بجز فصل بهار در بقیه فصول سال نسبت به فصل قبل افزایش یافته است و بیشترین افزایش در فصل زمستان و معادل ٨.١٨ درصد است. همچنین در فصل بهار ٣.٧٧ درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

در سال ١٣٩۶ تمامی استان ها با افزایش قیمت ها روبرو بوده اند. به طوری که بیشترین نرخ تورم را استان تهران با ٢٩,٣٣ درصد به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین نرخ تورم را استان کرمانشاه با ٣.٢٩ درصد داشته است.

 

شاخص گروه های اصلی
افزایش ٨.٩۵ درصدی شاخص مرغ

در سال ١٣٩۶ شاخص گروه مرغ به ٢٨٩,٨٨ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٨.٩۵ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب ١١.١۶، ٧.٩۵ و ١٢.٨٩ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اند. شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل بهار و معادل ١٧.۴۴ درصد بوده است.

 

شاخص تخم مرغ ٣۵.٩۶ درصد بیشتر از سال ۹۵

در سال ١٣٩۶ شاخص گروه تخم مرغ به ٢٢۶,٣٩ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٣۵.٩۶ درصد افزایش یافته است. همه اقلام این گروه شامل تخم مرغ خوراکی و تخم مرغ نطفه دار  به ترتیب ٣٨.۶٨ و ٣٣.٢٨ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اند.

شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل پاییز و معادل ۵٢.١٨ درصد بوده است.

 

روند صعودی شاخص کود در تمام فصول

این گروه شامل کود است که در سال ١٣٩۶ شاخص آن به ٨٧۵,٨٣ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل ٢.٠۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص مذکور در تمام فصول نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین افزایش در فصل زمستان و معادل ۵.٣٠ درصد بوده است.