تفاهم نامه ارائه خدمات واحد به تعاونی‌ها و توزیع هوشمند کالا و خدمات بین معاونت امور تعاون و سازمان تعاون روستایی ایران منعقد شد.
تفاهم نامه ارائه خدمات واحد به تعاونی‌ها و توزیع هوشمند کالا و خدمات بین معاونت امور تعاون و سازمان تعاون روستایی ایران منعقد شد.

با اجرای این تفاهم نامه همدلی و همگرایی در بخش دولتی تعاونی ایجاد می گردد

تفاهم نامه ارائه خدمات واحد به تعاونی‌ها و توزیع هوشمند کالا و خدمات بین معاونت امور تعاون و سازمان تعاون روستایی ایران منعقد شد.

مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:

با اجرای این تفاهم نامه همدلی و همگرایی در بخش دولتی تعاونی ایجاد می گردد . اساساً مشکل اصلی تعاونی های سراسر کشور عدم همکاری است که با ایجاد همدلی و همگرایی و هم‌افزایی بین تعاونگران می‌توان به رشد و ثبات رسید . یکپارچه سازی تعاونی های مصرف با حفظ هویت مستقل هدف جدی ما در دوره جدید است. در حال حاضر ۳۵۰۰ تعاونی مصرف فعال در سراسر کشور وجود دارد که شامل ۵ هزار فروشگاه عرضه مستقیم کالا هستند. بخش تعاون کشور با وجود ۲۴ هزار تعاونی فعال می تواند نقش محوری در نظام توزیع کالا ایفا کند.