مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونی‌‌های روستایی و کشاورزی ایران منصوب شد
مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونی‌‌های روستایی و کشاورزی ایران منصوب شد

به گزارش تعاون نیوز هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال۱۴۰۱ مهندس محمود حیدری از سوی اعضاء هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به سمت مدیرعامل و هوشنگ افسردیر به سمت رئیس هیات مدیره ، یداله غفاری نایب رئیس هیات مدیره ، مهدی آسیایی ، غلامرضا اژدری و احمد احمدی عضو هیات‌‌مدیره و آقایان ابوالقاسم زنگانه و ایمان برخوری به‌‌عنوان بازرسان این اتحادیه منصوب گردیدند.

مدیرعامل جدید اتحادیه مرکزی تعاونی‌‌های روستایی و کشاورزی ایران منصوب شد

به گزارش تعاون نیوز هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال۱۴۰۱ مهندس محمود حیدری از سوی اعضاء هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به سمت مدیرعامل و هوشنگ افسردیر به سمت رئیس هیات مدیره ، یداله غفاری نایب رئیس هیات مدیره ، مهدی آسیایی ، غلامرضا اژدری و احمد احمدی عضو هیات‌‌مدیره و ابوالقاسم زنگانه و ایمان برخوری  به‌‌عنوان بازرسان این اتحادیه منصوب گردیدند.

محمود حیدری مدیرعامل اتحادیه،  مدیرعاملی اتحادیه دامداران و مدیرعاملی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان ملایر مدیرعاملی اتحادیه تعاون روستایی استان تهران ، عضویت اتاق فکر و مسئول کمیته اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی نمایندگان  شهرستان ملایر در ادوار مختلف ، هیات مدیره شرکت های مختلف تجاری و خدماتی ، عضو کمیته ها و کارگروه‌های تخصصی مختلف در سطح استان؛ از جمله کارگروه گیاهان دارویی تنظیم بازار آسیب‌شناسی شرکت ها ، عضو علی البدل شورای شهر شهرستان ملایر را در کارنامه کاری خود دارد.

در پایان رییس هیات مدیره مهندس هوشنگ افسر دیر از زحمات و حسن نیت سرپرست محترم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مهندس نیکبخت ، دکتر محمدی و مهندس لشکری  تشکر و قدردانی کرد.