معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شدند
معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شدند
سید محمد آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حکم‌های جداگانه ای دکتر خانی نوذری را به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صدراله دولت را بعنوان مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام منصوب نمودند.

دو انتصاب در بدنه ی وزارت جهاد؛

 

معاون جدید توسعه بازرگانی وزارت جهاد و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام منصوب شدند

 

سید محمد آقا میری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حکم‌های جداگانه ای دکتر خانی نوذری را به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صدراله دولت را بعنوان مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام منصوب نمودند.