استخدام دکتر دامپزشک برای شیفت شب درکشتارگاه طیور مرغ تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۴۳۷۸ ـ ۰۹۱۲۱۷۸۳۱۵۵

استخدام دکتر دامپزشک برای شیفت شب درکشتارگاه طیور مرغ
تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۴۳۷۸ ـ ۰۹۱۲۱۷۸۳۱۵۵