رییس جمهور ازبکستان دستور داده تا ۵۰ هزار پرنده زنده در بین مردم توزیع شود تا تاثیر منفی ‎کرونا در افراد فقیر ‎ازبکستان کاهش یابد. پرورش ‎پرنده زنده امکان تولید پروتئین حیوانی در خانه را برای این قشر فراهم می کند.

رییس جمهور ازبکستان دستور داده تا ۵۰ هزار پرنده زنده در بین مردم توزیع شود تا تاثیر منفی ‎کرونا در افراد فقیر ‎ازبکستان کاهش یابد.

پرورش ‎پرنده زنده امکان تولید پروتئین حیوانی در خانه را برای این قشر فراهم می کند.