غفلت متولیان از آموزش و ترویج مصرف سموم کشاورزی
غفلت متولیان از آموزش و ترویج مصرف سموم کشاورزی

شاهپور علائی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است علت مشکلات اخیر درباره برگشت محصولات کشاورزی صادراتی به نحوه مصرف سم و کود برمی‌گردد. بر اساس گفته‌های او ۴۰ درصد تولید محصولات کشاورزی به کمک آفت‌کش‌هاست و از سویی مصرف سرانه سم در ایران ۴۰۰ گرم به ازای هر نفر در یک سال است و میانگین مصرف آن در هر هکتار نیز ۲ کیلوگرم ابرآورد می‌شود. این ارقام نسبت به سایر کشورها ارقام بسیار پایینی است بنابراین مشکل به نبود فرهنگ استفاده از آفت‌کش‌ها برمی‌گردد.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور؛

غفلت متولیان از آموزش و ترویج مصرف سموم کشاورزی شاهپور علائی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور معتقد است علت مشکلات اخیر درباره برگشت محصولات کشاورزی صادراتی به نحوه مصرف سم و کود برمی‌گردد. بر اساس گفته‌های او ۴۰ درصد تولید محصولات کشاورزی به کمک آفت‌کش‌هاست و از سویی مصرف سرانه سم در ایران ۴۰۰ گرم به ازای هر نفر در یک سال است و میانگین مصرف آن در هر هکتار نیز ۲ کیلوگرم ابرآورد می‌شود. این ارقام نسبت به سایر کشورها ارقام بسیار پایینی است بنابراین مشکل به نبود فرهنگ استفاده از آفت‌کش‌ها برمی‌گردد.

این مقام مسئول از دست رفتن مرکز خدمات کشاورزی در استان‌های مختلف را مشکل جدی عنوان کرد و گفت: چالش اینجاست که کشاورز نمی‌داند چگونه از سم استفاده کند برای همین صادرات کشور به مشکل برمی‌خورد. نه اضافه مصرف سم داریم و نه سم و کود غیراستاندارد مصرف می‌کنیم.

به اعتقاد او آموزش و ترویج در حوزه استفاده از سم و کود موضوعی است که به شدت مغفول مانده و متاسفانه از این منظر آسیب‌های جدی متوجه صادرات محصولات کشاورزی شده است.

به گفته مقدم بالغ بر ۷۱ درصد تاثیرگذاری سموم به شیوه استفاده از آن مربوط می‌شود. پس باید برای ترویج و شیوه مصرف فکری کرد.