بازدید محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر در قرارگاه امنیت غذایی مازندران به همراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی مازندران از مجتمع گاوداری شرکت مهدشت میاندورود
بازدید محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر در قرارگاه امنیت غذایی مازندران به همراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی مازندران از مجتمع گاوداری شرکت مهدشت میاندورود

بازدید محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر در قرارگاه امنیت غذایی مازندران به همراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی مازندران از مجتمع گاوداری شرکت مهدشت میاندورود

بازدید محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر در قرارگاه امنیت غذایی مازندران به همراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی مازندران از مجتمع گاوداری شرکت مهدشت میاندورود

بازدید محمدی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه وزیر در قرارگاه امنیت غذایی مازندران به همراه معاونین و مدیران جهاد کشاورزی مازندران از مجتمع گاوداری شرکت مهدشت میاندورود

محمدی در حاشیه این بازدید گفت: دامداران نگران مازاد تولید شیر در واحد‌های تولیدی خود نباشند چراکه با هماهنگی تعاون روستایی، کارخانجات لبنی و اتحادیه دامداران، همه شیرهای تولیدی دامداران جمع‌آوری خواهد شد.