بر این اساس، شاهد کاهش عوارض صادراتى گندم به ۴،٧٩۴ روبل و افزایش عوارض ذرت ٣،٨۵٢ روبل و جو به ٣،٠٩٢ روبل بودیم. 
بر این اساس، شاهد کاهش عوارض صادراتى گندم به ۴،٧٩۴ روبل و افزایش عوارض ذرت ٣،٨۵٢ روبل و جو به ٣،٠٩٢ روبل بودیم. 
در همين راستا، گزارش ديروز IGC، شاهد افزايش ٨ ميليون تنى ميزان توليد گندم تا سقف ٧٧٨ ميليون تن نسبت به گزارش قبل هستيم،البته اين ميزان، حدود ٠.٣٪؜ نسبت به سال قبل، كاهش دارد. 

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ٢۴ الى ٣٠ ام ماه آگوست را اعلام کرد؛

بر این اساس، شاهد کاهش عوارض صادراتى گندم به ۴،٧٩۴ روبل و افزایش عوارض ذرت ٣،٨۵٢ روبل و جو به ٣،٠٩٢ روبل بودیم.

در همین راستا، گزارش دیروز IGC، شاهد افزایش ٨ میلیون تنى میزان تولید گندم تا سقف ٧٧٨ میلیون تن نسبت به گزارش قبل هستیم،البته این میزان، حدود ٠.٣٪؜ نسبت به سال قبل، کاهش دارد.

در نظر داشته باشیم که میزان موجودى گندم (به استثناء چین، هم براى سال ٢٠٢١/٢٠٢٢ و هم پیش بینى ها براى سال ٢٠٢٢/٢٠٢٣، کماکان از متوسط موجودى طى چهار سال گذشته کمتر میباشد.

در خصوص دانه سویا ، برآورد افزایش ١١٪؜ نسبت به سال قبل و در حدود ٣٨٩ میلیون تن و در خصوص ذرت ، برآورد ماه جارى حدود ١،١٧٩ میلیون تن و بعبارتى کاهش ٣.٢٪؜ نسبت به سال قبل (حدود ١ میلیون تن کاهش نسبت به پیش بینى ماه جولاى) میباشد.

در زیر، متوسط موجودى گندم را در کشورهاى اصلى صادرکننده، از سال ٢٠١٣/٢٠١۴ بررسى میکنیم.