دعوت به همکاری جهت راه‌اندازی مرکز درمانی (بیمارستان دامپزشکی) در استان مازندران. تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۱۴۹۰۶۲ و ۰۹۱۴۱۴۱۷۴۴۷

دعوت به همکاری جهت راه‌اندازی مرکز درمانی (بیمارستان دامپزشکی) در استان مازندران.

تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۱۴۹۰۶۲ و ۰۹۱۴۱۴۱۷۴۴۷