شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار اعلام نیاز به همکاری ۶ نفر از همکاران دامپزشک جهت مسئول فنی را نموده است. متقاضیان به دفتر نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی مراجعه فرمائید

شبکه دامپزشکی شهرستان سبزوار اعلام نیاز به همکاری ۶ نفر از همکاران دامپزشک جهت مسئول فنی را نموده است.

متقاضیان به دفتر نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی مراجعه فرمائید