‏افت جهانی قیمت ویتامین B5 / قیمت ویتامین E50 هم کاهش یافت

‏افت جهانی قیمت ویتامین B5 / قیمت ویتامین E50 هم کاهش یافت

قیمت جهانی این محصول هم اکنون کیلویی ۱۵.۸ دلار است در حالیکه این محصول در ‎هلند کیلویی ۱۲.۳۷ دلار به فروش می رسد.

خریداران نقدی هم ویتامین E50 را ۱۹٪کمنر از قیمت اواخر ماه می خریداری کردند. قیمت جهانی این محصول هم کیلویی ۷.۵۳ دلار است که در ایالات متحده ۷ دلار به فروش می رسد.