کاهش ٢٠ درصدی سطح زیر کشت دانه آفتابگردان اکراین
کاهش ٢٠ درصدی سطح زیر کشت دانه آفتابگردان اکراین
نگرانى هاى زيادى از احتمال كاهش قابل توجه ميزان برداشت دانه آفتابگردان از اكراين براى فصل زراعى پيش رو وجود دارد.

نگرانى هاى زیادى از احتمال کاهش قابل توجه میزان برداشت دانه آفتابگردان از اکراین براى فصل زراعى پیش رو وجود دارد.

به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)، با توجه به اینکه دوره کاشت دانه آفتاب از اواسط ماه آوریل در اکراین شروع می شود، ادامه شرایط موجود، برآوردها از کاهش حدود ٢٠٪؜ از اراضى تحت کشت دانه آفتابگردان تا سقف حدود ۵.٣۵ میلیون هکتار و احتمال برداشت دانه تا سقف ١١ میلیون تن را دارد.

باید در نظر داشت که تاثیر کاهش احتمالى برداشت دانه آفتاب، در کنار آسیب هاى احتمالى وارده بر یخشى از کارخانه هاى روغن کشى، کمبود نیروى کار و مشکلات لجستیکى، میتواند در میزان تولید روغن خام آفتاب از اکراین هم تاثیر عمیقى داشته باشد.

در زیر، دوره کاشت انواع غلات و دانه هاى روغنى در اکراین را بررسى می کنیم.

یاشار غریبی