اداره دامپزشكي به عنوان دستگاه حاكميتي بوده و از جمله وظايف  آن بكار گيري و نظارت بر عملكرد بهداشتي بخش خصوصي مي باشد. معاون اداره دامپزشکی قزوین گفت : با توجه به تاكيد سازمان دامپزشكي کشور در خصوص اجراي طرح هاي دولتي با همكاري بخش خصوصي ، اداره دامپزشکی قزوین حجم قابل توجهی از خدمات […]

اداره دامپزشكي به عنوان دستگاه حاكميتي بوده و از جمله وظايف  آن بكار گيري و نظارت بر عملكرد بهداشتي بخش خصوصي مي باشد.
معاون اداره دامپزشکی قزوین گفت : با توجه به تاكيد سازمان دامپزشكي کشور در خصوص اجراي طرح هاي دولتي با همكاري بخش خصوصي ، اداره دامپزشکی قزوین حجم قابل توجهی از خدمات همچون واکسیناسیون ،سمپاشی وضدعفونی اماکن دامی را به بخش خصوصی واگذار نموده است.
در اين زمينه از مجموع 507 واحد اپيدميولوژيك فعال موجود در شهرستان قزوین ، با هماهنگي بخش خصوصی  در مجموع از ابتداي سال تا كنون تعداد 154هزار راس دام عليه بيماريهای  مختلف واكسينه شده اند كه دراين بين سهم بخش خصوصي بيش از 58 درصد بوده است.
دكتر غلامرضاتوكلي همچنين گفت :  بخش هاي تابعه شهرستان قزوين با دارا بودن بخش عمده جمعيت دام بومي شهرستان و از طرفي مجاورت با ساير استان هاي هم مرز داراي اهميت اپيدميولوژيك ويژه¬اي مي باشند، که امیدواریم با برگزاري جلسات آموزشي در خصوص بهداشت دام و لزوم رعايت شرايط قرنطينه اي ، شرایط فعلی ارتقا یابد.