به یک نفر دکتر دامپزشک جهت فعالیت در کارگاه سورت روده در استان تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۰۹۱۲-۱۷۱۲۹۹۵

به یک نفر دکتر دامپزشک جهت فعالیت در کارگاه سورت روده در استان تهران نیازمندیم.

تلفن تماس: ۰۹۱۲-۱۷۱۲۹۹۵