۱۱ درصد گندم خریداری شده در کشور مربوط به کردستان است
۱۱ درصد گندم خریداری شده در کشور مربوط به کردستان است
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از مجموع گندم خریداری شده در کشور ۱۱ درصد آن مربوط به کردستان است و از این لحاظ رتبه دوم را داریم.

بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در کشور به ترتیب مربوط به استان های خوزستان، کردستان و فارس:

۱۱ درصد گندم خریداری شده در کشور مربوط به کردستان است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از مجموع گندم خریداری شده در کشور ۱۱ درصد آن مربوط به کردستان است و از این لحاظ رتبه دوم را داریم.

 

فریدون حامدی اظهار کرد: در سال زراعی جاری سه استان کشور بیش از یک میلیون تن گندم تولید و تحویل مراکز خرید داده اند که یکی از آنها کردستان است.

 

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید تضمینی گندم در کشور به ترتیب مربوط به استان های خوزستان، کردستان و فارس است، اضافه کرد: در کردستان تاکنون یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان استان توسط ۸۲ مرکز خرید؛ خریداری شده است.

 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان میزان تولید گندم در استان را یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: ارزش میزان گندم تحویل داده شده به مراکز خرید هم بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد ریال است.

 

حامدی بیان کرد: امسال ۵۸۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان ۵۵۷ هزار هکتار دیم و ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن هم آبی بوده است.

 

عوامل موثر در افزایش کیفیت گندم کردستان

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه امسال رکورد تولید و عملکرد در هکتار محصول گندم در استان شکسته شد، بیان کرد: در سال زراعی جاری در هر هکتار از اراضی دیم زیرکشت گندم به طور متوسط ۲ تن و ۱۰۰ کیلوگرم و در هر هکتار از اراضی آبی هم پنج تن محصول برداشت شده است.

 

حامدی در پاسخ به اینکه گفته شده کیفیت گندم تولیدی کردستان بسیار پایین بوده است، بیان کرد: این گفته صحت ندارد و گندم استان با توجه به استفاده از ارقامی هم چون میهن، پیشگام، حیدری ، باران، واران، صدرا، رصد، هشترود، اوحدی، آذر۲، هما و سرداری از کیفیت لازم برخوردار است.

 

وی ادامه داد: از دیگر عوامل موثر در افزایش کیفیت گندم تولید شده در استان تغذیه با کود مناسب ،محلول پاشی با کودهای ریزمغذی و نیترات و اسیدهای آمینه در مراحل کاشت و داشت است.