فراخوان ایرانیان خارج از کشور برای کشت فراسرزمینی
فراخوان ایرانیان خارج از کشور برای کشت فراسرزمینی
مجری طرح کشاورزی فراسرزمینی، خواستار شناسایی و مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی فعال مستقر در کشورهای هدف برای سرمایه‌گذاری در این حوزه از سوی اداره کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، رضا فتوحی کشت فراسرزمینی را از راهکارهای کشورهای مختلف برای تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع و جایگزینی واردات دانست و اظهار داشت: اداره کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند نسبت به شناسایی و مشارکت شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در سرمایهگذاری بخش کشاورزی در کشورهای هدف با شرایط خرید تضمینی محصولات و بهره‌مندی از مشوق‌ها طبق آییننامه و نظام‌نامه کشاورزی فراسرزمینی اقدام کند.

وی اظهار داشت: معرفی افراد موثر شورای عالی ایرانیان خارج کشور به عنوان مروجان کشاورزی فراسرزمینی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایرانی در کشورهای هدف با همکاری وزارت جهادکشاورزی در راستای سیاستهای ایران در حوزه کشاورزی فراسرزمینی خواهد بود.

مشاور وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: استحصال و شناسایی استعدادهای کشاورزی، اطلاعات جامع حقوقی، تجارت بینالمللی، فراهم شدن امکان استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، ارایه طرح‌های تشویقی مناسب برای حمایت از ایرانیان متقاضی برای انجام کشاورزی فراسرزمینی و ایجاد و تقویت روابط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور به منظور استفاده از توان فکری، مالی و تخصص آنها به تحقق و رونق کشاورزی فراسرزمینی و امنیت غذایی پایدار کمک می‌کند.

وی در همین حال گفت: مزیت اصلی انجام سرمایهگذاری خارجی در حوزه کشاورزی برای کشورهای میزبان، دریافت سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش کشاورزی است که موجب افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر، انتقال دانش و تجربه به این کشورها خواهد شد.