عوارض جدید صادراتی روسیه برای صادرات گندم
عوارض جدید صادراتی روسیه برای صادرات گندم
وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاريخ ٢١ ام الى ٢٧ ام ماه سپتامبر را اعلام كرد که بر مبنای آن، شاهد كاهش عوارض صادراتى گندم به ٢،٦٦٨ روبل، جو به ٢،٣٥٣ روبل و ذرت به ٣،٦٩٦ روبل بوديم. 

اخبار بین المللی:

عوارض جدید صادراتی روسیه برای صادرات گندم

وزارت کشاورزی روسیه روز جمعه، عوارض صادراتى را براى تاریخ ٢١ ام الى ٢٧ ام ماه سپتامبر را اعلام کرد که بر مبنای آن، شاهد کاهش عوارض صادراتى گندم به ٢،۶۶٨ روبل، جو به ٢،٣۵٣ روبل و ذرت به ٣،۶٩۶ روبل بودیم.

 

با ادامه کمپین برداشت در مناطق کلیدى تحت کشت گندم در نیمکره شمالى، تقریبا وضعیت مشخص ترى از میزان و کیفیت محصول، خصوصا گندم در بازار ها روشن می شود.

 

در فرانسه، موسسه کشاورزى وابسته به دولت متوسط پروتئین گندم برداشت ٢٠٢٢ را در حدود ١١.۴٪؜ برآورد می کند که از متوسط پروتئین ١١.٩٪؜ در سال قبل کمتر است که در همین راستا، برآورد فرانسه از میزان پروتئین گندم امسال براى حدود ٧٠٪؜ از محصول، کمتر از ١١٪؜ میباشد. میزان صادرات گندم هم از ابتداء ماه جولاى تا هفته گذشته از اروپا در حدود ٧.٨ میلیون تن بوده که فرانسه ٣.١ میلیون تن، رومانى ١.٢ و بلغارستان هم ٨٢۵ هزار تن صادر کرده اند.

 

در بازار مناقصات هم، روز پنجشنبه، اداره خرید غلات سعودى SAGO با مناقصه قابل توجه ۵٣۵ هزار تنى جهت گندم ١٢.۵٪؜ براى دوره حمل نوامبر تا فوریه، در بازار بود.

 

در زیر (نمودار سمت راست) روند میزان برداشت و صادرات گندم روسیه را از سال ٢٠١٢ و در (نمودار سمت چپ) میزان صادرات ماهانه را طى ۵ سال گذشته در روسیه بررسى می شود

روابط عمومی انجمن تامین کنندگان غلات ایران