۲۰ آذرماه بزرگترین همایش مرغداران گوشتی کشور در شهر آفتاب برگزار می‌شود
۲۰ آذرماه بزرگترین همایش مرغداران گوشتی کشور در شهر آفتاب برگزار می‌شود

دکتر سید حسن مهدی، مـدیرعـامـل اتحادیه شرکت‌های تـعاونی کشاورزی مـرغـداران اسـتان کرمـان و بـازرس اتحادیه پرورش‌دهندگان مـرغ گـوشـتی کشور ضمن اشاره به آغاز بکار دبیرخانه همایش ملی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی ایران گفت: گـوشـت مـرغ در سـبد کالاهای اسـاسی مـردم کشور عـزیزمـان در حـال حـاضـر بـا توجه به گـران شـدن گـوشـت قـرمـز و شـرایط اقـتصادی جـایگاه خـاصی پیدا کرده اسـت ……

صادرات پایدار گوشت مرغ از رؤیا تا واقعیت

دبیر همایش ملی بررسی و چالش و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی ایران؛

۲۰ آذرماه بزرگترین همایش مرغداران گوشتی کشور در شهر آفتاب برگزار می‌شود

دکتر سید حسن مهدی، مـدیرعـامـل اتحادیه شرکت‌های تـعاونی کشاورزی مـرغـداران اسـتان کرمـان و بـازرس اتحادیه پرورش‌دهندگان مـرغ گـوشـتی کشور ضمن اشاره به آغاز بکار دبیرخانه همایش ملی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور گوشتی ایران گفت: گـوشـت مـرغ در سـبد کالاهای اسـاسی مـردم کشور عـزیزمـان در حـال حـاضـر بـا توجه به گـران شـدن گـوشـت قـرمـز و شـرایط اقـتصادی جـایگاه خـاصی پیدا کرده اسـت لـذا شایسته اسـت مـوضـوعـات مـربـوط به سـفره جامعه بـا حـساسیت مـناسـب دنـبال شـود از طـرفی مـوضـوعـات مـتعدد مـربـوط به حلقه‌های تأثیرگذار در مسیر تـولید گـوشـت مـرغ بـایستی بـا یک برنامه‌ریزی کارشـناسی مـدون و بـا در نـظر گـرفـتن نـظرات اهل‌فن و صاحب‌نظران عرصه صـنعت طیور گـوشـتی مـحقق و عملیاتی شـود ، البته تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مـتولی امنیت غـذایی کشور قـابـل سـتایش اسـت امـا بـرای رسیدن به شـرایط مطلوب هنوز فاصله معنی‌داری باقی است . شایسته اسـت عـلاوه بـر بـرگـزاری جـلسات ، کارگروه‌ها و قرارگاه‌های عملیاتی پیرامـون ساماندهی تـولید گـوشـت مـرغ در کشور ، نشست‌ها ، سمینارها ، و همایش‌ها بـا اشـتراک گـذاشـتن آخـرین دسـت آوردهای علمی ، کارشـناسی و مـدیریتی ، اطـلاعـات مـرتـبط و بـروز چالش‌ها و فرصت‌های صـنعت طیور گـوشـتی و انـتقال صـدای واحـد تـولیدکنندگـان بـخش به مـتولیان بـرگـزار گـردد که اسـتان کرمـان از سـال ۱۴۰۰ بـا بـرگـزاری ۳ نشسـت بـا عـنوان بـررسی چالش‌ها و فرصت‌های صـنعت طیور گـوشـتی تـلاش نـموده تـا توجه صاحب‌نظران ، مسـئولین و مـتولیان بـخش را به این مـوضـوع جـلب نـماید بااین‌حال بـا پیشنهادی که در سـومین نشسـت بـررسی چالش‌ها و فرصت‌های صـنعت طیور گـوشـتی کرمـان تـوسـط صاحب‌نظران حـاضـر در آن نشسـت مـطرح شـد مـقرر شـد اولین همایش ملی چالش‌ها و فرصت‌های صـنعت طیور گـوشـتی در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ هم‌زمان بـا بـرگـزاری نـمایشگاه دام ، طیور و صنایع وابسته تهران در شهر آفـتاب تهران بـرگـزار گـردد که در این راسـتا تشکیل قریب‌الوقوع دبیرخانه این همایش ملی و فـعالیت آن از خردادماه ۱۴۰۳در دسـتور کار مجـریان می‌باشد که امیدواریم بـا همراهی متخصصین صـنعت، تشکل‌های فـعال بـخش و حـامیان ارزشـمند امنیت غـذایی در کشور برنامه‌ریزی اجـرایی آن به‌زودی آغـاز گـردد.

وی افزود: از محورهای پیشنهادی قـابـل طـرح و بـررسی در اولین همایش ملی بـررسی چالش‌ها و فرصت‌های صـنعت طیور گوشتی ایران به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

  • تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز صنعت طیور گوشتی از برنامه تا مزرعه.
  • بررسی راهکارهای عملیاتی و موثرتولید جوجه یک‌روزه سالم بر اساس نیاز کشور.
  • نقش‌آفرینان مدیریت تغذیه مزارع مرغ گوشتی کشور.
  • بهداشت مزارع مرغ گوشتی از دستورالعمل تا عمل.
  • نقش بهسازی و نوسازی سالن‌های پرورش مرغ گوشتی در بهبود ضریب تبدیل تولید گوشت مرغ.
  • اصلاح فرهنگ مصرف گوشت مرغ با مصرف مرغ سایز.
  • بررسی اقتصادی گوشت مرغ در روند تولید به‌صورت خرد تا زنجیره.
  • نقش کشتارگاه‌های صنعتی بروز و صنایع قطع بندی و بسته‌بندی در ارتقای سهم بازار گوشت مرغ.
  • بـررسی نـقش تشکل‌ها، تعاونی‌ها در ارائه خـدمـات به پرورش‌دهندگان مـرغ گـوشـتی و پـایداری تـولید گوشت مرغ.

در این همایش ملی از مرغداران سراسر کشور دعوت بعمل آمد تا ضمن شرکت در این همایش بزرگ از نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته تهران شهر آفتاب نیز بازدید نمایند.