رشد برداشت گندم در روسیه
رشد برداشت گندم در روسیه
تا ٩ام مرداد ماه، کشاورزان روسی پیشرفت قابل توجهی در برداشت گندم و جو داشته اند. آنها تاکنون ٣١ درصد از سطح زیر کشت گندم را برداشت کرده اند که طبق داده های رسمی دولت که در روز سه شنبه منتشر شد، ١٢ درصد بیشتر از تاریخ مشابه در سال گذشته است.

اخبار بین‌المللی؛

رشد برداشت گندم در روسیه

تا ٩ام مرداد ماه، کشاورزان روسی پیشرفت قابل توجهی در برداشت گندم و جو داشته اند. آنها تاکنون ٣١ درصد از سطح زیر کشت گندم را برداشت کرده اند که طبق داده های رسمی دولت که در روز سه شنبه منتشر شد، ١٢ درصد بیشتر از تاریخ مشابه در سال گذشته است.

تاکنون ٣٧.۴ میلیون تن گندم از ٩.٢ میلیون هکتار اراضى تحت کشت با میانگین عملکرد ۴ تن در هکتار برداشت کرده اند که نسبت به عملکرد سال گذشته در همین زمان ٧ درصد کاهش  نشان می دهد.

مجموع اراضى تحت کاشت گندم در روسیه ٢٩.٣ میلیون هکتار است که تا حدودی کمتر از سال قبل است.

در مورد جو  نیز، برداشت به خوبی پیش می رود و در حدود ۴.٣۵ میلیون تن تا امروز از ١.٢ میلیون هکتار اراضى تحت کشت، برداشت شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، ١١ درصد افزایش را نشان می دهد. با این حال، متوسط ​​عملکرد به ٣.۶ تن در هکتار کاهش یافته است.

در خصوص کلزا ، برداشت از حدود ٢٨٠ هزار هکتار اراضى کشاورزى به پایان رسیده است که حدود ٧۵۴ هزار تن در حال حاضر برداشت شده که تقریبا در راستاى سال قبل میباشد.

به طور کلی، روسیه حدود ٢٩.٩ میلیون هکتار از زمین هاى کشاورزى را تحت کاشت بهاره و ١٧.۶ میلیون هکتار را تحت کشت زمستانه برده است که از این میزان حدود ٢۴٪؜ از اراضى کل تحت کشت، برداشت شده است.

در زیر، روند و میزان برداشت، صادرات از روسیه را بررسى میکنیم.